Etätyö kiinnostaa – mutta Kuopion alueella kaivataan parempia ohjeita

Työelämän joustavuus kiinnostaa suomalaisia, mutta sen pelisäännöissä on vielä hakemista. Feelback Groupin Kuopion alueen toimeksiantona toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan vain puolet (50 %) vastaajista pitää työpaikkansa etätyöohjeita selkeinä.

Etätyön selkeyttämisen tarve korostuu tutkimuksen mukaan alueilla, joissa sitä ei vielä niin runsaasti harrasteta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla työskentelevistä vastaajista 59 % mielsi työpaikkansa etätyöohjeet ja käytännöt selkeiksi, kun taas Kuopion alueella näin arvioi vain 42 % vastaajista.

Alle puolet pitää etätyön ohjeita selkeinä, joten tämä on selvästikin toimenpiteen paikka. Etätyöohjeet ja käytännöt tulisi saada kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen, jotta etätyö olisi helppo ja luonnollinen osa nykyaikaista joustavaa työntekoa, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen toteaa.

Kiinnostusta etätöihin kuitenkin on, sillä yli puolet (57 %) vastaajista, joilla ei ole etätyömahdollisuutta, haluaisi kuitenkin tehdä etätyötä. Mahdollisuuksissa oli nähtävissä myös eroa alueiden välillä, sillä pääkaupunkiseudulla asuvista vastaajista 57 % kertoi, että heidän työpaikallaan on mahdollista tehdä etätöitä luvun ollessa Tampereella 50 %, Turussa, 45 % ja Oulussa 42%. Kuopion alueella vastaava luku oli ainoastaan 35 %.

Selkeitä hyötyjä myös työpaikan ulkopuolella

Muualla kuin työpaikalla tehtävän työn hyödyiksi nostettiin kyselytutkimuksessa muun muassa joustavuus, perhe- ja työelämän yhteensovittaminen, työn tehokkuuden kasvu ja lisääntynyt vapaa-aikaa.

Etätöistä jäävä vapaa-aika puolestaan haluttaisiin käyttää pääasiassa liikuntaan, perheen kanssa olemiseen, luonnossa liikkumiseen sekä ajanviettoon ystävien kanssa. Ylipäätänsä mahdollisuus etätöihin yhdistyi vastaajien keskuudessa parempaan vointiin niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella.

Kuopion alueella tämä nähdään positiivisena tuloksena.

On positiivista, että etätyön koetaan helpottavan perhe- ja työelämän yhteensovittamista sekä kasvattavan työn tehokkuutta. Siitä on siis hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle, Soininen pohtii.

Tarvetta vapaa-ajan lisäämiseen kyselyn mukaan olisi, sillä joka neljäs vastaaja koki, ettei ehdi vapaa-aikanaan tehdä riittävästi itselle tärkeitä ja mielekkäitä asioita. Yhtä moni oli sitä mieltä, että työ- ja vapaa-aika eivät ole hyvin tasapainossa.

Parhaiten vapaa-ajan ja työn tasapaino toteutui kyselyn mukaan johtajilla. Muita kielteisemmin työ- ja vapaa-ajan sovittamista koskevia väittämiä arvioivat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, työmatkaan eniten aikaa käyttävät sekä ne, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätöitä.

Nuoret kaipaavat joustoa ja mahdollisuuksia työelämään

Tutkimukseen vastanneita ei kuitenkaan kiinnostanut ainoastaan työpaikalta pois oleminen, vaan nimenomaan joustavuus ja vaihtelu etätyön ja perinteisen työn välillä houkutti. Kollegat ja työyhteisö koettiin yhä tärkeiksi, vaikka kotona olisikin lupa tehdä töitä.

Tutkimuksen mukaan joustavaa työelämää kaipaavat etenkin nuoret. Vastanneista yli 55-vuotiaat (41 %) ovat selvästi vähemmän kiinnostuneita etätöistä kuin nuoremmat ikäryhmät (55-61 %). Huomattavaa oli myös, että kiinnostus etätöitä kohtaan nousi vastanneiden joukossa huomattavasti, jos työmatkaan kului aikaa enemmän kuin 15 minuuttia.

Tuloksista näkyy, että Suomessa ei vielä juurikaan erilaisia yhteisöllisiä työtiloja suosita tai järjestetä. Nuorimmasta vastanneiden ikäryhmästä (18-24-vuotiaat) vain 37 %, mutta vanhimmasta ikäryhmästä (55-64 vuotta) 55 % työskentelisi mieluiten työpaikalla.

Yli puolet niistä, joilla ei ole etätyömahdollisuutta, haluaisi kuitenkin tehdä etätyötä. Erilaisia joustoja työn tekemisen tapoihin ja työaikaan siis kaivataan. Tutkimuksen mukaan Suomesta ei löydy juuri kiinnostavia etätyökyliä tai lähiöhubeja, vaan parhaana etätyöpaikkana pidetään edelleen omaa kotia, Soininen sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Laura Kokko, markkinointikoordinaattori, Kuopion kaupunki, 044 718 2018, laura.kokko@kuopio.fi

Tutkimuksen teetti Kuopion alueen yhteishanke yhteistyössä Repuclicin kanssa ja sen toteutti Feelback Oy marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1 074 iältään 18-64 vuotiasta työssä käyvää henkilöä, ja se toteutettiin Cint vastaajapaneelissa. Haastattelut kiintiöitiin alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Alueita olivat pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu sekä Kuopion alue.

Kuopion alueen Etätyö-kampanjassa toteutetaan erilaisia etätyötekoja ja toimenpiteitä, jotka tuovat esiin alueen vahvuuksia työ-, opiskelu- ja elinympäristönä.

Linkki tutkimukseen löytyy tästä.

www.kuopionalue.fi